WAT IS GEEST/SPIRIT?
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, jullie zijn een facet van de Essentie van de Geest van de Schepper: een Geïndividualiseerd God-Zaad Atoom. Het is jullie IK BEN bewustzijn met een aangeboren verlangen om te uiten en te creëren. Het woord Spiritueel verwijst niet naar religie of religieus dogma. Het is een focus op de vooruitgang vanuit een huidige staat van Zijn: fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief en sociaal. Het houdt een verfijning in van de menselijke instinctieve natuur tot een ontwikkeld Spiritueel/Menselijk Wezen, dat klaar is om de verheven omgeving van de Vijfde Dimensie binnen te gaan. Het in hoger bewustzijn omhuld zijn leidt tot een nieuwe staat van bewustzijn, wat leidt tot nieuwe ervaringen, meer vaardigheden en aanvullende talenten. Zelfrealisatie is het doel van de hedendaagse gevorderde Zielen.

Het is van vitaal belang dat jullie leren om jullie persoonlijke stroom van bewustzijn te sturen. De ego/verlangen-geest slingert door het labyrint van de onderbewuste geest, en volgt de sterkste patronen van het illusionaire verleden, of selecteert willekeurig stukjes en beetjes van pijnlijke of zorgelijke gebeurtenissen, die sterk genoeg zijn om een blijvende gedachtevorm achter te laten. Het van moment tot moment onder controle houden van het gekwebbel van jullie gedachten is een integraal onderdeel van het verkrijgen van Zelf-beheersing. Om een rationele denker met een heldere geest te worden, moeten jullie een waarnemer worden van de denkprocessen van de geest.

Jullie ZieleZelf in de Derde en Vierde Dimensies is een FRAGMENT VAN JULLIE HEILIGE DRIE-EENHEID DIE IS SAMENGESMOLTEN MET MATERIE om de verschillende dichtheden van de schepping te ervaren. De primaire drijfveer van de Ziel is om de persoonlijkheid van zijn gastheer/gastvrouw te bezielen met diens deel van Goddelijke Essentie. Het doel en de grootste wens van de Ziel is om dienstbaar te zijn door middel van herhaalde cycli van “zelf-geuite individualiteit” met regelmatig terugkerende impulsen om weer in Geestesvorm op te gaan, terwijl hij de wijsheid van een breed scala aan kosmische ervaringen behoudt.

Hoe verder een Heilige Drie-Eenheid de leegte en de dichtheid van de schepping in ging, des te lager diens Lichtquotiënt werd. De eerste fase van bewustwording in de Vijfde Dimensie, het dichtste, eerste subniveau, zal een focus op het mentale lichaam en de integratie van de Goddelijke Wil in gang zetten. Op elk subniveau en elk heel niveau zijn specifieke evolutionaire wetten van toepassing.

Wanneer jullie de trillingspatronen van de Vijfde Dimensie binnengaan, zullen jullie cellen, Etherisch Lichaam, en Auraveld aan een versneld zuiveringsproces beginnen. Dit proces zal het downloaden van de vele Facetten van jullie Hoger Zelf en de beginfase van het terugwinnen van jullie hoger frequentiële LichtLichaam vergemakkelijken en bewerkstelligen. Kalmte begint in het laagste niveau van de Vijfde Dimensie en wordt exponentieel sterker. Het verkrijgen van goddelijke macht en wijsheid vereist dat jullie het geconditioneerd bewustzijn overstijgen, en je afstemmen op jullie kosmische bewustzijn via de vele Facetten van jullie Hoger Zelf. Emotionele stabiliteit en mentale inspanning zijn nodig om succesvol het pad van verlichting te bewandelen. Er is een wet van evenwicht die van toepassing is in de rijken van de Vijfde Dimensie en daarboven.

Kort gezegd, is de Zesde Dimensie de dimensie waarin jullie echt zullen beseffen dat jullie onsterfelijk zijn. Wanneer jullie je langzamerhand weer verbinden met enkele van de krachtigere niveaus van jullie Heilige Drie-Eenheden in dit Subuniversum, zullen jullie een sterk vergroot bewustzijn van het GODDELIJKE PLAN belichamen.

De Zevende Dimensie is de laatste evolutionaire grens voor menselijke belichaming in deze Subuniversele ervaring. Jullie zullen een zekere vorm hebben; maar deze zal ragfijn en veranderbaar zijn. Het eerste subniveau (het laagste in frequentie) van de Achtste Dimensie is de OneindigheidsPoort. Jullie zullen in staat zijn veel van diens voordelen aan te boren naarmate jullie de vaardigheid verkrijgen om steeds meer van de hogere frequenties te integreren. Een doordruppeleffect wordt gestart wanneer jullie het vermogen verwerven om toegang te krijgen tot elk hoger frequentieniveau, waarbij minuscule hoeveelheden van verfijnder GodsLicht jullie persoonlijke kolom van Licht beginnen binnen te stromen, waardoor Licht aan jullie Auraveld en levendigheid aan jullie ZieleLied wordt toegevoegd. Het volledige, stralende lichaam van de Ziel, zoals het in diens thuisniveau, het Zevende Niveau van de Vierde Dimensie, is, heeft van de oude meesters de titel “het Hogere Causale Lichaam” gekregen.

Wanneer jullie multidimensionaal worden, wordt jullie perceptie van tijd plooibaarder, en zullen de door jullie hersenen geregistreerde concepten complexer en accurater zijn. Jullie zijn geleidelijk controle over jullie bewustzijn en continuïteit in bewustzijn aan het ontwikkelen, wat zal resulteren in een duidelijkere en zuiverdere spirituele waarneming.

Om jullie buitenzintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen is het van groot belang dat jullie bereid zijn om niet alleen tijd te besteden aan meditatie en contemplatie, maar ook om in stilte te zijn. Eén van de eerste stappen voor het verkrijgen van zelfbewustzijn is het onder controle krijgen van en het zwijgen opleggen aan het constante gekwebbel in je hoofd afkomstig van het lagere bewustzijn.

Wanneer de aspirant Ziel alle uitdagingen en testen van de Derde en Vierde Dimensies heeft overwonnen, staat hij/zij voor de laatste barrières die leiden naar de ingang (het eerste subniveau) van de Vijfde Dimensie. Alle ZielsFragmenten in de Vierde Dimensie zullen gezuiverd, in balans gebracht en in de vier lagere lichamelijke systemen van de entiteit geïntegreerd zijn. Als gevolg hiervan, wordt de zoeker een geharmoniseerde, evenwichtige, beZielde persoonlijkheid.

De bol met het Causale Lichaam, die aanvankelijk alle originele Zielsfragmenten bevatte die in de Derde en Vierde Dimensies van dit Subuniversum uitgezonden werden, is nu teruggetrokken in de Heilige Drie-Eenheid van het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie, waaruit het is ontstaan. Het is nu niet meer nodig, want de beZielde persoonlijkheid – nu een Spiritueel/Menselijk Wezen – is klaar om zich rechtstreeks met zijn/haar Vijfde-Dimensionale Heilige Drie-Eenheid te verenigen. Deze Heilige Drie-Eenheid is het volgende hogere Facet van zijn/haar originele GodZaad-Atoom in deze Subuniversele ervaring.

Het geharmoniseerde, emotionele rijk van de Vierde Dimensie is nu klaar om te integreren met het eerste subniveau van het mentale rijk van de Vijfde Dimensie, wat een hele nieuwe wereld van ervaringen en leren toegankelijk maakt.

Voor degenen die de drie goddelijke kwaliteiten van GODDELIJKE WIL, GODDELIJKE LIEFDE, EN GODDELIJKE INTUÏTIEVE INTELLIGENTIE niet hebben omarmd, is het onmogelijk om het wonder van de toekomst te begrijpen. Jullie bewustzijn wordt verfijnd naarmate jullie vorderen in spiritueel bewustzijn, en jullie ontwikkelen ook een intens bewustzijn en scherpzinnige gevoeligheid wanneer de trillingen en ritmes van Heilige Liefde in jullie Heilig Hart opwellen. Heilige liefde is de sleutel die de deur naar het volgende niveau van hogere evolutie opent. Als beZielde persoonlijkheid zullen jullie een aardse Zonne-Engel – een stralende Zon van God – worden.

Vele jaren geleden hebben we jullie uitgelegd: “Er zijn Piramides van Licht in iedere Dimensie en Subdimensie van dit Subuniversum. Sommigen zijn grote pakhuizen van Kosmische Lichtsubstantie, die worden gebruikt om sterrenstelsels, melkwegen en zonnestelsels te creëren. Er zijn ook talloze kleinere Piramides van Licht, die een Etherische Replica bevatten van alle GodsVonk-fragmenten die jullie tijdens jullie reis in de dichtheid hebben gecreëerd.”

Toen jullie door de vele dimensies van dit Subuniversum reisden, hebben jullie jezelf in steeds kleinere GodsZaad-Fragmenten opgebroken. Vanaf het eerste niveau van de Vijfde Dimensie en hoger, hebben jullie in alle Subdimensionale rijken een Heilige Drie-Eenheid in een Piramide van Licht die op jullie terugkeer wacht, en dit gaat door tot aan het dimensionaal niveau waar jullie GodZaad-Atoom (IK BEN Aanwezigheid) verblijft.

Wanneer jullie door de subniveaus van de Vijfde Dimensie reizen, bevindt zich een Heilige Drie-Eenheid in elk van de Zeven Subdimensionale niveaus, en elk van deze Heilige Drie-Eenheden is kleiner en heeft minder LichtVermogen dan de Heilige Drie-Eenheid erboven. Alle Heilige Drie-Eenheden werden rechtstreeks vanuit de Hart-Kern van jullie GodZaad-Atoom uitgezonden, en bevinden zich in ieder subdimensionaal en ieder volledig dimensionaal niveau, helemaal tot aan het laagste, eerste subniveau van de Vijfde Dimensie.

Om toegang te krijgen tot en je te verbinden met je hogere mentale lichaam, moeten jullie ernaar streven om gefocust te blijven in het Heilig Hart. Dit proces kan pas worden gestart wanneer jullie je fysieke-emotionele lichaam goed onder controle hebben. De bewuste geest moet periodes van stilte hebben om zich af te kunnen stemmen op de subtiele fluisteringen van de Ziel en je Hoger Zelf. Jullie zullen gemoedsrust bereiken door bewust door het Heilig Hart te ademen (de Oneindigheidsademhaling), wat een natuurlijke manier van ademhalen wordt wanneer jullie het Oneindigheidspatroon stevig in jullie fysieke voertuig geïntegreerd hebben, en jullie de techniek geoefend hebben totdat het een gewoonte geworden is. Het is van vitaal belang dat jullie leren om met aandacht te ademen. Door het proces van geconcentreerde ademhaling, door het pad van de ademhaling te volgen, zullen jullie je geleidelijk aan bewust worden van de verschillende delen van jullie lichaam. De signalen van onbehagen of on-gemak die jullie Body Elemental jullie geeft zijn aanvankelijk heel subtiel. Wanneer jullie geen acht slaan op deze signalen, zullen ze geleidelijk aan evolueren in pijn of misschien een ernstige ziekte.

Wij hebben vaak gezegd dat het uit je comfortzone en uit de geloofsstructuur van het collectieve bewustzijn stappen een heel moedig iets is om te doen. De eerste stap in het terugnemen van jullie persoonlijke kracht is het dapper erop uitgaan en jullie eigen waarheid te zoeken en te leven. Wanneer jullie de ketenen van het verleden afschudden, en tot het inzicht komen dat jullie de controle over je toekomst hebben, beginnen jullie te ontwaken tot jullie potentieel als een meester-medeschepper. Naarmate jullie wijsheid vergaren, en van de positieve resultaten van jullie inspanningen beginnen te genieten, beginnen jullie jezelf en je oordeel te vertrouwen. Jullie multi-zintuiglijke waarneming wordt groter en sterker, en jullie leren om zowel de positieve als de negatieve resultaten van jullie keuzes te bekijken vanuit een hoger standpunt, waardoor jullie geleidelijk aan leren om beslissingen te nemen vanuit het hart.

Het stijgen naar de Hogere-Dimensionale rijken van groter Licht vereist dat jullie ernaar streven om jullie aardse bewustzijn te verenigen met elk hoger trillingsniveau van GodsBewustzijn. Het Grote Plan is zo ontworpen dat jullie terugkeer naar de hogere rijken zou worden bereikt door de integratie van de ZaadAtomen van Wit Vuur die opgeslagen zijn in de Godscel met Ruitvormige Kern van elk verder gevorderd Facet van jullie Hoger Zelf. Eén voor één, stap voor stap, integreren jullie de wilskracht, de wijsheid, de eigenschappen en kwaliteiten van elk groter Facet van jullie OverZiel. Hoe snel en gemakkelijk jullie dit bereiken is aan jullie, want jullie hebben het geschenk van de VRIJE WIL gekregen, wat een belangrijk onderdeel is in het Grote Plan voor deze Subuniversele ervaring.

Elk Facet van ScheppersBewustzijn in dit Subuniversum heeft fragmentatie van het Ziele-lichaam ervaren en iedere Ziel, op elk niveau en positie van Zijn, is nu de vele Facetten van Zichzelf aan het helen en herenigen. In jullie huidige fysieke voertuig zullen jullie zoveel Facetten van het Zelf integreren als menselijkerwijs mogelijk is, en het proces zal voortduren terwijl jullie door de hogere rijken van het bestaan reizen. Jullie zijn bio-computers met harmonische resonantie. Ieder van jullie is een complex Wezen van trillingen. Jullie zijn gewend geraakt aan de langzamere, dichtere energie van de Derde en Vierde Dimensies; maar jullie zijn bezig de resonantie van jullie krachtveld in balans te brengen, te harmoniseren en te verhogen om te stijgen naar een verfijndere, Hoger-Dimensionale staat van Zijn. Jullie moeten onthouden dat jullie een uniek Facet van de Schepper zijn, en jullie moeten je uniekheid koesteren terwijl jullie ernaar streven om terug te keren naar de Eenheid van jullie Goddelijke Zelf.

Onthoud, wanneer jullie je bewustzijn verhogen en terugkeren naar innerlijke harmonie, zullen jullie verfijndere frequentiepatronen uitstralen, en daardoor zullen jullie diegenen aantrekken die dezelfde harmonische Lichtpatronen belichamen en uitstralen. Het herenigingsproces omvat het zich opnieuw voegen bij meerdere Facetten van het Zelf, alsmede het zich herenigen met veel leden van jullie naaste Zielsmetgezellen tijdens de reis. Het Ascensieproces is een tijd van reünie op vele niveaus van Godsbewustzijn. Onthoud, we zijn slechts een hartslag en een gedachte van jullie verwijderd. Wij omhullen jullie in de stralende Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Liefste vrienden: bij de start van het nieuwe jaar 2016, worden we geconfronteerd met vele uitdagingen, testen en mogelijkheden, want we staan werkelijk aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk van bewustzijn en Zelf-meesterschap. Als jullie de afgelopen jaren trouw de teachings van Aartsengel Michael hebben gevolgd, dan weten jullie dat nieuwe wijsheidsleringen ons naar een indrukwekkende nieuwe werkelijkheid leiden. De boodschappen zijn steeds complexer geworden, en de meesten van ons moeten de boodschappen bestuderen, erover nadenken, en ze zelfs meerdere malen herlezen voordat we goed begrijpen wat er aan ons wordt doorgegeven. Als jullie onlangs het zevende boek van wijsheid, THE MAGIC & MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY, van onze geliefde Michael hebben aangeschaft, dan weten jullie dat hij nu via de maandelijkse boodschappen langzamerhand enkele van de gevorderde teachings uit dit nieuwe boek aan de massa aan het doorgeven is. Dit boek bevat vele “Parels van Wijsheid” uit zijn zes andere boeken en drie studieboeken waar we mee gezegend zijn – en tevens een duidelijke definitie van wat onze huidige “Ronde van Ascensie” met zich meebrengt. Het boek is zo opgesteld dat het ons stap voor stap de Zeven Dimensies die deel uitmaken van onze aardse werkelijkheid, en de progressie van het verbazingwekkende Ascentieproces van de Aarde en de mensheid helpt te begrijpen. Het bevat ook een aantal ongelooflijke illustraties, die ons helpen het complexe proces dat we op dit moment ervaren nog beter te begrijpen. Velen zullen niet klaar zijn om deze teachings te bestuderen en te integreren, en dat is zoals het moet zijn, want ieder van jullie is op zijn/haar eigen pad, en doorloopt elk nieuw niveau in eigen tempo. Echter, daar de oude Goddelijke Blauwdruk niet meer van kracht is, is het gepast dat we proberen te begrijpen hoe we deze snel veranderende tijden het beste kunnen doorkomen. Het zal ook van vitaal belang zijn om tenminste de basis van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor onze Vijfde-Dimensionale werkelijkheid te integreren. Elke Subdimensie heeft zijn eigen specifieke wetten en normen. Aangezien we bezig zijn toegang te krijgen tot Vijfde-dimensionale bewustzijn behorende bij het Nieuwe Tijdperk, zal onze sprong in Kosmisch Bewustzijn veel dramatischer en levensveranderend zijn. Aartsengel Michael heeft ons de afgelopen vijfentwintig jaar zoveel ongelooflijke informatie geschonken, en het is mijn grote eer geweest om deze informatie door te geven. Randy Monk en ik zijn van plan om komend jaar een aantal gevorderde webinars te geven, die gefocust zullen zijn op deze nieuwe teachings. (Details volgen binnenkort). In de tussentijd stuur ik jullie allen mijn diepste liefde, dankbaarheid en engelenzegeningen, Ronna

** THE MAGIC AND MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY (Engelstalig) ** Bevat illustraties van ons persoonlijke Scheppingswiel van de Twaalf Stralen, dat de vorm van de Levensbloem heeft * Illustratie van het bereiken van integratie van al onze zielsfragmenten in de Vierde Dimensie en het verbinden met onze Heilige Drie-Eenheid die zich in het eerste subniveau van de 5e dimensie bevindt. Twaalf uitgebreide illustraties die ons de geavanceerde informatie helpen begrijpen die Aartsengel Michaël ons in dit fantastische boek gegeven heeft.
THE MAGIC & MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY (Engelstalig) * BOEK ZEVEN * Aartsengel Michaël / Ronna * 8×11” spiraal-gebonden studieboek * $25,00 plus verzend- en administratiekosten

© 2009-2016 Doorgegeven via Ronna
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net