STRIJDERS VAN HET LICHT: PROACTIEF, EN OP LIEFDEVOLLE WIJZE ASSERTIEF
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, in het verleden heeft het velen onder jullie gestoord of verward wanneer we de termen “Strijders voor Vrede” en “Strijders van het Licht” gebruikten, of andere termen die als militante terminologie zouden kunnen worden opgevat. Ook hier zijn er vele verschillende interpretaties en verschillende facetten van de waarheid. Sinds de Aarde en de mensheid in de dichtheid van afscheiding en pijn gevallen zijn, hebben we vurig voor en met jullie gestreden. We hebben tegen de schaduwen van illusie, en de negativiteit, die door jullie collectieve bewustzijnsovertuigingen van angst, schuld en onwaardigheid gecreëerd waren, gevochten. We hebben gevochten om jullie te helpen je weer opnieuw te verbinden met de vele Facetten van jullie ware identiteit, en om jullie te helpen herinneren hoe prachtig jullie zijn.

We hebben ijverig de orders en richtlijnen uitgevoerd die werden doorgegeven door onze Vader/Moeder God en de Opperschepper: “Assisteer onze kinderen om terug te keren naar het Licht en hun Goddelijke Erfgoed te herwinnen.” Ja, we zijn eeuwigheden lang betrokken geweest in een strijd tussen het Licht van de Schepper en de schaduwen van de mensheid, maar onze wapens waren en zijn liefde, mededogen, begrip en steun terwijl jullie de valleien van wanhoop doorlopen, en trachten naar de bergtoppen van hoop en verlichting omhoog te vliegen.

Als jullie je bij ons willen voegen in onze inspanningen om Licht in de schaduwwereld en de harten van de mensheid te brengen; als jullie stevig in jullie overtuiging zullen staan dat uiteindelijk het recht zal zegevieren (wetende dat alleen onze Vader/Moeder God het totale plaatje kennen en weten wat waarachtig de beste uitkomst is); als jullie innerlijk een gevoel van vrede en vreugde kunnen behouden en de expansieve liefde van de Schepper naar de HELE mensheid kunnen uitstralen, dan zijn jullie waarlijk een krijger in onze Legioenen van Licht.

We hebben vele malen eerder over de wetten van oorzaak en gevolg gesproken, of dat er voor elke actie een reactie is, wat resulteert in wat bekend staat als positief of negatief Karma. Jullie, de ver-Licht-ten, hebben er vele eeuwen hard aan gewerkt om jullie persoonlijke karma, voorouderlijk karma en ras-gerelateerde karmische invloeden in balans te brengen. Dat was een groot deel van het spel van dualiteit en polariteit – om evenwicht en harmonie terug te brengen in alle Facetten van jullie Wezen. En wat gebeurt er nu de winden van oorlog, politiek conflict, en vernietiging als een donkere en zware mantel rond de Aarde wervelen, en alles en iedereen aanraken en beïnvloeden? Het hangt ervan af wat jullie voelen en denken, mijn liefsten – wat zich in jullie geest en hart bevindt – of jullie stevig in het Licht zullen staan of zullen bijdragen aan de negatieve karmische gedachtevormen die elk moment worden gecreëerd. Velen van jullie zijn er bewonderenswaardig in geslaagd jullie Karmische grootboek van het leven in balans te brengen. Laten we dat nu gewoon jullie “Grootboek van Leven” noemen, waarin jullie een pluskolom en een minkolom hebben, en jullie doel is om de minnen om te zetten in plussen of positieve energiepatronen.

Het is tijd om de inventaris op te maken van wat jullie denken en de emotionele energie die jullie uitzenden tijdens deze dagen van onrust en stress op jullie planeet. Zijn jullie je aura van harmonie die jullie om jullie heen hebben gecreëerd aan het verdunnen of verstoren doordat jullie je laten meeslepen in de chaos van miscreaties en vernietiging die nu plaatsvindt op de planeet Aarde? Worden jullie helemaal in beslag genomen door de scenario’s die telkens weer via televisie, radio, kranten en media worden gepresenteerd? Hebben jullie wederom toegestaan om weer de dichtheid in getrokken te worden van het negatieve veld van de illusie? Als jullie antwoord op één van deze vragen “ja” is, dan voeden jullie de chaotische vibraties van de wereldsituatie met jullie energie in plaats van dat jullie je Liefde/Licht/Kracht toevoegen aan die van andere afgezanten van de vrede in de wereld. Zullen jullie aan de kant staan van degenen wier grootste wens is om een vreedzame oplossing tot stand te brengen voor het grootste goed van iedereen, of zullen jullie je onbedoeld afstemmen op degenen die willen dat afscheiding, lijden en overheersing voortduurt?

We bedoelen niet dat jullie niet op de hoogte zouden moeten blijven van wat in de wereld gebeurt. Maar we zeggen dat jullie nu, als nooit tevoren, boven wat er gebeurt uit moeten rijzen en net als ons een waarnemer moeten zijn vanuit een hoger perspectief – een perspectief van waaruit er geen juiste of verkeerde manier is, maar slechts verschillende schakeringen van waarheid en verschillende motieven – een perspectief waar geen enkel ras, land of religie helemaal rechtvaardig of onschuldig is, noch helemaal fout. Onthoud, elke Ziel op Aarde draagt een Vonk van het Goddelijke in zich. Jullie moeten gefocused op jullie hart en afgestemd op jullie Hogere Zelf blijven, met een door de Geest geïnspireerd bewustzijn, zodat jullie acties en beslissingen altijd in lijn zijn met het Goddelijke plan. Dan, geliefden, zullen jullie in de gelederen van de rechtvaardigen staan wiens grootste wens is om de Aarde en de mensheid terug te laten keren naar een ware staat van vreedzame co-existentie in een omgeving waar onze Vader/Moeder God regeren.

Toegegeven, er zijn mensen die ermee hebben ingestemd de rol te spelen van de “advocaat van de duivel“, degenen die jullie je schaduwkant presenteren op zijn meest vernietigende manier. Er zijn anderen die zelfingenomen beweren dat ze slechts de hoogste, meest altruïstische motieven hebben; maar we zien en kennen de bijbedoelingen achter de beslissingen die worden genomen, en achter de acties die in de naam van vrede en gerechtigheid worden geïnitieerd. Het spel van dualiteit wordt precies op dit moment in zijn meest dramatische vorm op Aarde uitgespeeld, en het is aan jullie of jullie in de kolkende neerwaartse spiraal van massale karmische actie die nu plaatsvindt zullen worden meegetrokken.

Wij vragen jullie niet om passief langs de kant te zitten en niets te doen. Jullie worden gevraagd om op te staan en geteld te worden, want jullie dynamische Levenskrachtenergie is nu harder nodig dan ooit tevoren. Jullie zijn veel krachtiger dan jullie je kunnen voorstellen, mijn dappere vrienden, en jullie spelen een belangrijke rol in het bereiken van een vreedzame oplossing in een zeer verontrustende wereldsituatie. De energie die jullie uitstralen vanuit jullie hartcentrum heeft net zo veel invloed op de uitkomst van dit grote conflict als degenen aan de “frontlinie.” Ook jullie bevinden je aan de frontlinies, om het zo maar te zeggen, want jullie hebben het vermogen om de pure, ongemanifesteerde Schepperslichtsubstantie aan te boren en het in krachtige gedachtevormen en acties te vormen die elke tegenslag kunnen overwinnen.

Wanneer de dappere Zielen die naar het slagveld zijn geroepen, ongeacht voor wie ze vechten, dit doen met een verlangen naar ware gerechtigheid voor iedereen, en met de compassie van Spirit voor hun medemens, in plaats van uit haat, een verlangen naar wraak en om controle te krijgen over anderen of om anderen tot slaaf te maken, dan functioneren ze als rechtvaardige krijgers, en zijn de krachten van de Hemel met hen. Degenen die op geweldadige wijze protesteren, schreeuwen, en marcheren voor een zaak, voegen hun energie toe aan de smeltkroes van chaos. Ze bieden geen oplossingen aan en nemen geen positieve actie, maar wijzen de vinger en protesteren tegen de acties van anderen, of verklaren vaak dat geen actie de enige manier is om vrede en harmonie te bereiken. Het is een andere vorm van op het hek zitten, of geen standpunt innemen. Wij hebben jullie vele malen eerder gezegd: het is tijd om “van het hek af te komen”. Het is tijd om te verklaren welke kant jullie zullen dienen, het Licht of de schaduwzijde. Het is tijd om te verklaren dat jullie een Afgezant van het Licht zijn, een brandende Vonk van het Goddelijke, en een proactieve medeschepper van liefde, vreugde, overvloed en harmonie. Of zijn jullie een menselijk Wezen dat bereid is om de gemakkelijke manier te kiezen door de regels van anderen te volgen, waardoor jullie, voor het moment, je Goddelijk geboorterecht – het geschenk van de vrije wil – opzij zetten?

Vrede” is een woord dat vaak gebruikt wordt in deze verwarrende tijden, en kan op velerlei manieren geïnterpreteerd worden. Jullie gebruiken de term “peace of mind – gemoedsrust”, wat een kalme, rustige gemoedstoestand betekent, vrij van onenigheid, disharmonische gedachten of mentaal conflict. Vrede kan een wederzijdse overeenkomst tussen twee mensen, in een gezin, een groep, buurt, stad of land, betekenen, waar alle betrokkenen baat bij hebben, en die zorgt voor een rustige, serene en veilige sfeer, evenals wettige orde. Het kan ook een verdrag of overeenkomst betekenen om een conflict tussen van mening verschillende groepen te voorkomen of te stoppen. Jullie kunnen vredelievende personen of pacifisten genoemd worden omdat jullie neigen naar een vredige omgeving of ernaar streven deze te promoten. Jullie kunnen “vrede zoeken” of trachten “de vrede te bewaren” door middel van verzoenende acties of door geschillen op te lossen door middel van compromissen. Vrede is het eindresultaat van het bereiken van harmonie en evenwicht in elke situatie. Vrede wordt nooit bereikt via de emotionele aard of de egogeest, maar door de hoger vibrationele energieën van Geest, die altijd streeft naar het hoogste/beste resultaat voor ALLE betrokkenen.

In jullie wereld van dualiteit en polariteit, is het hoogste doel om harmonie en evenwicht na te streven in alle dingen; deze harmonie moet echter van binnenuit beginnen. Het moet opbloeien in jullie hart wanneer jullie toestaan dat Spirit neerdaalt en wederom soevereiniteit krijgt in jullie fysieke voertuig. Dan beginnen jullie te zien door ogen gefilterd door liefde, en te luisteren met oren getemperd door mededogen. Jullie weten dan dat jullie slechts hoeven te vragen om alles wat jullie ooit nodig zullen hebben, en jullie streven er dan niet langer naar datgene te nemen wat een ander toebehoort. Jullie streven altijd naar een oplossing die voor alle partijen goed uitpakt, en jullie weten dat wanneer één iemand verliest, iedereen verliest. Jullie worden voorvechters van het Licht en lopen zachtjes maar moedig terwijl jullie het vlammende etherische zwaard van Goddelijke wil, eer, waarheid en rechtvaardigheid dragen. Jullie bevestigen wat jullie waarheid is, en jullie leven standvastig je waarheid met integriteit en nederigheid, en onderwijzen door het voorbeeld te geven, en staan anderen hetzelfde recht toe. Jullie moeten eerst innerlijk vrede zoeken, geliefden, en als jullie vinden wat jullie zoeken, zullen jullie een aura van rust de wereld in stralen, waar het zal worden samengevoegd met en zal worden vergroot door de aura van rust van anderen die net als jullie een vreedzame en harmonieuze natuur hebben.

Met elkaar en in jullie kracht staand, kunnen jullie elke tegenslag overwinnen, en kunnen jullie de cellen / gebieden van Licht die jullie op Aarde bouwen, en ook die in de Vijfde Dimensie, creëren en verbeteren. En wanneer die gedachtevormen van Licht een bepaalde sterkte bereiken, zullen zij zich op wonderbaarlijke wijze beginnen te manifesteren op het aardse vlak. Veel van jullie visies naderen dat punt en zullen zich schijnbaar zonder inspanning manifesteren. De laatste hand wordt eraan gelegd en de voorbereidingen zijn bijna voltooid, geliefden; kijk nu uit naar de wonderbaarlijke resultaten van al jullie vastberaden inspanningen.

De onmenselijkheid van de mensheid ten opzichte van elkaar is een constant, onophoudelijke proces geweest sinds de val in dichtheid. Vreedzame co-existentie is bijna nooit de uiteindelijke uitkomst van een conflict geweest. De achterliggende bedoeling was meestal om te overwinnen, in bezit te nemen, en anderen tot overgave te dwingen zonder enige aandacht voor het welzijn van diegenen die zich per ongeluk midden in de situatie bevonden of degenen die gedwongen waren om te vechten.

We hebben jullie meerdere keren eraan herinnerd dat de kloof tussen het Licht en de schaduwen groter aan het worden is, bijna alsof een wereld gevuld met de trillingspatronen van Licht over de derde/vierde-dimensionale wereld van illusie en schaduwen wordt gelegd. Deze toestand tekent zich elke dag opvallender af. Het is noodzakelijk dat jullie ieder moment waakzaam blijven, gefocused op jullie hart, en door de Geest geïnspireerd. Jullie moeten leren om energetische grenzen te stellen, en voortdurend jullie schild of kolom van beschermend ScheppersLicht versterken. Jullie moeten luisteren naar de influisteringen van jullie hart, want daar laten jullie engelengidsen en leraren schatten van wijsheid voor jullie achter om te gebruiken.

Keer naar binnen, mijn trouwe metgezellen, en herinner je hoe, zoveel eeuwigheden geleden, we samen door het Universum zweefden, nieuwe sterrenstelsels, werelden en beschavingen creëerden, die jullie stoutste dromen overtreffen. Herinner je hoe je alle Goddelijke substantie van de Schepping tot je beschikking had, en je slechts met je geest hoefde uit te reiken om het in een vorm te gieten. Herinner je hoe je slechts iets hoefde te visualiseren en het op wonderbaarlijke wijze voor je verscheen. Probeer je de vele vormen te herinneren die je hebt aangenomen, soms de menselijke vorm, maar ook vele verschillende vormen in verschillende samenstellingen, structuren en kenmerken, maar allen mooi en perfect in de ogen van onze Vader/Moeder God.

Het is belangrijk dat jullie je herinneren dat jullie elk Wortelras hebben ervaren dat ooit de Aarde heeft bevolkt, wat betekent dat jullie elke huidskleur zijn geweest en dat jullie de kenmerken van elk ras hebben gedragen die nu op jullie planeet belichaamd worden. Wij zeggen jullie dat jullie veelzijdige Wezens zijn, die alle rijkdom en diversiteit die deze Aarde, dit zonnestelsel, melkweg, en Sub-universum te bieden hebben, hebben ervaren. Dus hoe kunnen jullie je broeders en zusters veroordelen, omdat zij in dit leven een andere huidskleur dan jullie hebben – of omdat ze andere gewoonten, overtuigingen en manieren van vereren hebben of hun God bij een andere naam noemen? Het is eerder gezegd, maar het mag herhaald worden, wanneer jullie dat doen, VEROORDELEN JULLIE SLECHTS JEZELF!

Onthoud, mijn liefsten, in deze tijden van grote verandering, kunnen jullie een verschil maken. Schijn jullie Liefde/Licht zodat iedereen het ziet. Sta ons toe om jullie te helpen om je aardse missie te vervullen en jullie te voeden met onze liefde. Samen zullen we zegevieren.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net