DE WET VAN AANTREKKING
Doorgegeven via Ronna, Heilige Schriftgeleerde

Geliefde meesters, als jullie een Meester op het Pad willen worden, is het van vitaal belang dat jullie ernaar streven om de hogere staten van bewustzijn te integreren, tesamen met de wil en Zelf-discipline die nodig zijn om de hogere frequenties van waarheid op de juiste manier in jullie fysieke, alledaagse levensstijl te implementeren. Cruciale informatie voor elke incarnatie wordt opgeslagen in het Ziele-Zaad Atoom. Het bewustzijn van de menselijke persoonlijkheid moet echter wel de vereiste frequentiepatronen bereiken, om toegang te krijgen tot geavanceerde Kosmische informatie. Na verloop van tijd wordt verlangen omgezet in aspiratie, en ontwikkelt zich aspiratie tot een duidelijk, blijvend intuïtief vermogen.

Het is een bewezen feit dat mensen zich ontwikkelen en geleidelijk veranderingen in hun leven aanbrengen wanneer ze crisissituaties ervaren. De samensmelting van de Ziel met de persoonlijkheid brengt ongelooflijke veranderingen voort in het bewustzijn van het ego/verlangen-lichaam, en beïnvloedt zo elk aspect van een menselijk Wezen dat op het fysieke vlak van bestaan functioneert. In het NU leven, volledig bewust, zonder oordeel of vooroordeel, is de basis van een vreugdevol, overvloedig leven. Herinneringen aan het verleden en verwachtingen / aspiraties met betrekking tot de toekomst creëeren je huidige realiteit en toekomstige ervaringen.

Onthoud: Spiritueel Vuur is de basis van alle manifestaties, die de achtergrond voor de menselijke evolutie vormen. De kracht van het Universum is in het huidige moment van het NU, in het STILTEPUNT tussen het verleden en de toekomst. Het STILTEPUNT van de Schepping is geen leegte – het is gevuld met GodZaad-Atoom-Energie van Wit Vuur – het ongemanifesteerde potentieel van de Schepper.

Wanneer de tijd gekomen is dat een gefragmenteerd GodZaad-Atoom (Ik Ben Aanwezigheid) de realiteit van een Vierdimensionale omgeving ervaart, stuurt de Heilige Drie-Eenheid in het dichtste, laagste niveau van de Vijfde Dimensie, het GodZaad-Atoom in kwestie naar het zevende (hoogste) Subniveau van de Vierde Dimensie. Het GodZaad-Atoom stuurt dan een BOL van Licht voort die het CAUSALE LICHAAM genoemd wordt, en die het OverZiel-‘vat’ wordt voor alle Zielsfragmenten die in de Derde / Vierde Dimensies belichaamd moeten worden.

De Heilige Drie-Eenheid houdt via het Causale Lichaam toezicht op de afdaling van de miniatuur GodZaad-Atomen (Zielen), wat vervolgens de schepping van een fysiek voertuig op het Aardse Vlak mogelijk zal maken. De Zaadatomen / Zielsvonken dalen dan af via het Levenskrachtenergie-Koord, om tijdens hun vele levens en creaties het leven te ervaren.

De Scheppersessentie creëert vanuit de Heilige Drie-Eenheden de ZielsFragmenten, die in fysieke materie belichaamd moeten worden. Deze Fragmenten zijn afzonderlijke facetten van Zichzelf, en toch zijn ze nog steeds een deel van het grotere geheel. De Heilige Drie-Eenheid, die zich in de Vijfde Dimensie bevindt, neemt dan de positie van een waarnemer aan, en kijkt toe terwijl deze ZielsFragmenten dieper en dieper in de dichtheid zinken. Vervolgens wacht de Heilige Drie-Eenheid geduldig op het moment dat deze zwervende Vonken van Goddelijkheid zullen ontwaken en luisteren naar de wenken van het Hoger ZieleZelf, om vervolgens geleidelijk het Pad van terugkeer te zoeken en te vinden.

De Magnetische kracht van de Geest zal altijd proberen om de geïncarneerde Ziel naar binnen en naar boven te trekken. Het is de WET VAN AANTREKKING. Geleidelijk aan, naarmate de tijd verstrijkt, zullen de Ziel en de persoonlijkheid samensmelten en een bewust gemengde eenheid worden – een beZielde persoonlijkheid. Liefde en intelligentie worden verenigd, zodat het Goddelijke Plan en volbrenging worden bereikt. Hogere kennis wordt opgeslagen in de Heilige GeheugenZaad-Atomen van de Ziel, het DNA, en de Heilige Geest.

De Ziel is samengesteld uit Spirituele Essentie, die op specifieke niveaus van bewustzijn resoneert. Een Zelf-meester heeft een gevoel van individuele, Eigen-identiteit, en ook een gevoel van Universeel ÉÉN-ZIJN. Eerst komt bewustzijn van het Zelf; dan ontwikkel je je geleidelijk en word je een beZielde persoonlijkheid; dan komt het besef dat je niet de Ziel bent, maar iets veel groters – een punt van Goddelijke, dynamische Wil, gefocused op de Ziel – dit is het geïndividualiseerde GodZaad-Atoom, dat de ZielZelf-vorm direct OverLicht. Dit is het moment van een bewustzijn van ZIJN – niet van worden. Het kleine Licht van de Zielsfragmenten – van de lagere dimensies – verdwijnt in het niets wanneer ze zich geleidelijk mengen met de schitterende glorie van de Heilige Drie-Eenheden van de Zeven Subniveaus van de Vijfde Dimensie en hoger.

Het belichaamde ZieleZelf, en dan het hogere Causale Lichaam, moeten alle resterende Zielsfragmenten in alle subniveaus van de Derde en Vierde Dimensies integreren. Op die manier OverLicht de begiftigde schittering van de Ziel het ego/verlangen-lichaam, zodat het menselijk Wezen een beZielde persoonlijkheid wordt. Dit is het moment waarop jullie van het Rad van Karma afstappen, omdat jullie al jullie Zielsfragmenten uit de niveaus van de Vierde Dimensie en daaronder hebben opgeruimd, gezuiverd en geïntegreerd. Dit wordt de Vierde Fase op het Pad van Ascentie genoemd.

Vanaf dat moment, nadat de Bol van Licht van het Causale Lichaam omhoog getrokken is en opnieuw geïntegreerd is in de OverLichtende Heilige Drie-Eenheid, zullen de Drie Kosmische Koorden – je Levens-, Bewustzijns- en Creativiteits-Koord – rechtstreeks op je Heilige Drie-Eenheid worden aangesloten. Dit is de volgende fase van “Integratie van het God-Zelf” op jullie terugreis naar de hogere rijken van het Licht.

Dit initieert de Vijfde Fase van het Ascentieproces, dat toegang verleent naar het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie. De beZielde persoonlijkheid is nu klaar om samen te werken met de eerste Heilige Drie-Eenheid in de Vijfde Dimensie, die een Zaadatoom van Wit Vuur belichaamt, dat de drie GodStralen van ons Subuniversum bevat: Goddelijke Wil, Liefde/Intuïtie en Creatieve, Actieve Intelligentie.

Wanneer deze Vijfde Fase aanbreekt, is er een tijd lang geen contact met je ZieleZelf, je gidsen en leraren, en ook geen enkele vorm van telepathische verbinding. Het lijkt op een mini-dood, en je hebt enkele dagen lang een intens gevoel van verlatenheid. Alle Elementen/Facetten van het ZieleLichaam van de Derde en Vierde Dimensies, en het OverLichtende Causale Lichaam dat deze facetten bevat, zijn weer opgenomen in je Heilige Drie-Eenheid, in het laagste niveau van de Vijfde Dimensie. Er bevindt zich niet langer een Overziel/Hoger Zelf in je ZieleSter/Achtste Chakra, want je bent nu rechtstreeks verbonden met een Piramide van Licht, die één van je vele Heilige Drie-Eenheden van de Vijfde Dimensie bevat.

Tegen deze tijd heb je je Rivier van Leven, de Antakarana, de Regenboogbrug van Licht gecreëerd, die je uiteindelijk zal verbinden met alle zeven van je belangrijkste OverLichtende Heilige-Drie-Eenheid-Zelven in de Vijfde Dimensie. Er is één belangrijke Heilige Drie-Eenheid binnen elk subniveau van de Vijfde Dimensie. Elke hogere Heilige Drie-Eenheid bevindt zich in een grotere Piramide van Licht en heeft een hogere frequentie dan de Heilige Drie-Eenheid eronder. Er is ook een verscheidenheid aan kleinere Heilige Drie-Eenheden verspreid door de Vijfde Dimensie. Het integratieproces is iets anders in het rijk van de Vijfde Dimensie, maar daar zullen we nu niet verder op ingaan.

Een belangrijk concept voor een beter begrip van het Creatieve proces: Onze Vader/Moeder God ervaart de Schepping en de complexiteit van AL diens Zaadatoom-Fragmenten via elke Vonk van Creatie in dit Subuniversum. Elke dimensie en Subdimensie verschaffen een ander bewustzijn en verscheidenheid van ZIJN OER-ZELF via zijn GODZAAD-ATOMEN.

Jullie GODZAAD-ATOOM / IK BEN Aanwezigheid ervaart het leven via zijn vele Heilige Drie-Eenheden. Deze Heilige Drie-Eenheden ervaren het leven via de mentale aspecten van de vele Ziels-Verlengingen. Deze Ziels-Verlengingen van hoger niveau ervaren de werkelijkheid van het materiële vlak via de fysieke zintuigen door de vervormingen van de emotionele Astrale Vlakken van bewustzijn.

Mijn liefsten, het betaamt jullie om de tijd te nemen om na te denken over de belangrijke concepten van Creatie die wij aan jullie doorgeven en deze te integreren. Jullie, het Sterrenzaad, die het vereiste niveau van harmonieuze frequentiepatronen hebben bereikt, bevinden zich nu in het proces waarin jullie alles wat jullie geleerd hebben in praktijk brengen. Wanneer jullie dat doen, zullen de mensen om jullie heen die nog steeds worstelen binnen de grenzen van de beperkende lagere-dimensionale omgeving, onder de indruk zijn van wat jullie aan het bereiken zijn, en zullen geleidelijk aan beginnen jullie voorbeeld te volgen. Zoals jullie weten, is onderwijzen door het voorbeeld te geven de meest effectieve manier om de aandacht van de mensen om je heen te krijgen. Een gemeenplaats uit het verleden is hier ook van toepassing: “Door de vruchten van jullie arbeid zullen jullie bekend zijn.

WIJ STELLEN VOOR DAT JULLIE DEZE BEGRIPPEN BESTUDEREN TOTDAT ZE STEVIG IN JULLIE GEHEUGEN VERANKERD ZIJN, WANT ZIJ ZIJN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE “WETTEN VAN AANTREKKING” EN ZE ZIJN CRUCIALE COMPONENTEN VOOR JULLIE SUCCESVOLLE VERWEZENLIJKING VAN DE STATUS: EEN “MEESTER IN HET MANIFESTEREN.”

  • Word een toeschouwer en waarnemer, maar wordt geen deelnemer in al het negatieve drama dat voortdurend om jullie heen plaatsvindt. Het is de staat van jullie emoties die jullie de maalstroom van negativiteit in trekt. Als jullie harmonieuze, hoger-frequentiële patronen uitstralen, zullen jullie immuun zijn voor de disharmonische energie om jullie heen.
  • Jullie zijn jullie bewuste bewustzijn van wat er rondom jullie gebeurt aan het uitbreiden, en dus is het van vitaal belang dat jullie een onthechtte gemoedstoestand Jullie zijn een nieuwe manier van denken aan het ontwikkelen, die gebaseerd is op controle van het Hoger Zelf over jullie gedachten en emoties.
  • Eerst komt Zelfbewustzijn, dan Ziels-bewustzijn, gevolgd door Galaktisch bewustzijn en uiteindelijk SubUniverseel bewustzijn. Jullie streven ernaar de stromen van Oneindig Bewustzijn aan te boren, die het Kosmische Manifest bevat voor de volledige Goddelijke Blauwdruk voor deze nieuwe Subuniversele ervaring.
  • Jullie zijn ook een verhoogde, gecontroleerde gevoeligheid aan het ontwikkelen voor de mensen waar jullie mee omgaan, met een empathisch, maar enigszins onthecht standpunt. Dit is een integraal onderdeel van het ontwikkelen van niet oordelen. Jullie dienen naar jullie beste vermogen ijverig je waarheid te zoeken, te claimen en te leven, en jullie dienen alle anderen hetzelfde recht te gunnen.
  • Sta niets en niemand toe, jullie rust te verstoren. Ontwikkel een hoog niveau van verdraagzaamheid en gevoeligheid, en oefen ijverig geduldig en lankmoedig te zijn.
  • Tijdens jullie Zoektocht naar Zelfmeesterschap zullen jullie, als onderdeel van jullie test, enkele van de vermoeiende relaties met mensen in jullie leven, die niet klaar of bereid zijn om verder te gaan op het spiraalvormige Pad van bewust Ziels-ontwaken, moeten ervaren, overwinnen, en misschien achterlaten. Elke Ziel moet zijn eigen pad kiezen om te volgen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor jullie eigen spirituele evolutie.

Het is noodzakelijk dat jullie je zoektocht naar je persoonlijk Spirituele Ontwaken en Zelfmeesterschap niet neerleggen uit een vals gevoel van plicht of loyaliteit aan degenen die jullie energie proberen te blijven zuigen –of aan degenen die een onredelijk deel van jullie aandacht en tijd opeisen. Omdat jullie je in een zeer kritieke fase van jullie verlichtingsproces bevinden – een tijd waarin jullie het meest kwetsbaar zijn en jullie beproevingen en testen misschien niet zo dramatisch zullen zijn als in het verleden – zijn jullie best vaak in de war, en weten jullie niet wat de volgende stap is of wat de volgende waarheid is die jullie in je steeds veranderende werkelijkheid dienen te integreren.

Onthoud, wanneer jullie zeggen: “Ik geef alles wat ik heb en alles wat ik ben over voor mijn hoogste goed,” of “ik stem mijn wil af op de Goddelijke Wil van onze Vader/Moeder God voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van allen”, betekent dit niet dat jullie je wereldse bezittingen of je vrije wil opgeven. Het gaat om het vertrouwen op de wijsheid van jullie Overziel/Hoger Zelf en jullie GodZelf, want deze wijze, hogere Facetten van jullie Goddelijk bewustzijn weten altijd wat het beste en het meest heilzaam voor jullie is op wat voor moment dan ook.

Mijn dapperen, naarmate jullie bedrevener worden in het geïnspireerd co-creëren, zullen jullie je energie niet langer richten op het creëren van de kleine, alledaagse wensen van vroeger. Jullie zullen een constante stroom van Adamanten Deeltjes hebben bewerkstelligd in en door jullie fysieke voertuig, terwijl de rest naar buiten, de wereld van vorm instroomt. Jullie zullen tot in het kleinste detail datgene geprogrammeerd hebben wat jullie willen manifesteren voor jullie persoonlijke comfort en plezier, en één van jullie meest gebruikte mantra’s zou moeten zijn, “Al mijn behoeften en verlangens worden vervuld zelfs voordat ik besef wat ze zijn, en ze zullen altijd voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van allen zijn.”

Jullie zullen zorgvuldig je pad van dienstverlening aan de mensheid hebben geschetst, dat in perfecte harmonie zal zijn met jullie Goddelijke missie voor dit nieuwe tijdperk. Jullie zullen een constante, duidelijke en heilzame verbinding hebben met jullie interne Overziel / Hoger Zelf, en jullie zullen welwillend en moeiteloos het Pad van Licht volgen dat steeds hoger en hoger in de meer verfijnde rijken van het bestaan meandert. Wees ervan verzekerd dat ik jullie altijd zal leiden, sturen, inspireren en beschermen terwijl jullie het onbekende tegemoet reizen. Ik straal de eeuwige liefde van onze Moeder/Vader God naar ieder van jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net

 

Special: Engelenkaarten van Aartsengel Michaël (Engelstalig!)
** Beide sets: $ 25 exclusief verzendkosten**
SET 1: Aartsengel Michaël spreekt tot je hart en ziel * Set van 50 kaarten met citaten uit Op Vleugels van Licht. Bevat ook kaarten met de positieve eigenschappen van de acht belangrijkste chakra’s.

SET 2: Aartsengel Michaël en de spirituele hiërarchie spreken tot je hart en ziel * Deze set van 40 kaarten zijn voorzien van prachtige afbeeldingen van zowel de mannelijke als vrouwelijke aartsengelen voor elk van de zeven Stralen, en vele andere mooie Wezens van Licht, met inbegrip van Jeshua, Metatron, Melchizedek, Vrouwe Maria, Sandalphon en Moeder Aarde. Elke kaart is voorzien van een speciale Gedachte voor de Dag die deze liefdevolle vertegenwoordigers van onze Vader/Moeder God aan je willen overbrengen.